Algemene voorwaarden Jelly Jam Dance

de Erkenningsregeling Keurmerk Dans/Balletscholen van
Dansbelang NBDO.

Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en/of werkzaamheden, ongeacht de locatie waar deze worden uitgevoerd, van Dansschool Jelly Jam Dance . Dansschool Jelly Jam Dance, hierna ook te noemen; dansschool*.
 2. Door ondertekening van het inschrijfformulier gaat de cursist/deelnemer onverkort akkoord met deze algemene voorwaarden.
 3. Bezoekers (cursisten/leerlingen, gasten, etc.) dienen zich in de dansschool te houden aan de huisregels en aanwijzingen van de directie en/of het personeel van de dansstudio op te volgen.

Inschrijven

 1. Inschrijving gebeurt door het volledig invullen en ondertekenen van het inschrijfformulier.
 2. Met het ondertekenen van het inschrijfformulier verklaart de cursist/deelnemer akkoord te gaan met dealgemene voorwaarden.
 3. Bij inschrijving van minderjarige cursist/deelnemer geldt dat een ouder of wettelijk vertegenwoordiger dientte ondertekenen.
 4. Bij inschrijving wordt éénmalig € 12,50 inschrijfgeld in rekening gebracht.
 5. Inschrijving geldt voor de duur van het seizoen (september t/m juni) en kan op elk gewenst moment wordenaangegaan.
 6. Na afloop van het seizoen wordt de inschrijving stilzwijgend verlengd voor dezelfde periode. Van rechtswegeis het mogelijk om na het eerste seizoen de inschrijving maandelijks te beëindigen door middel van eenopzegging.
 7. Een opzegging dient schriftelijk of per email ingediend te worden en gaat in per de eerste dag van deeerstvolgende kalendermaand met een opzegtermijn van twee maanden. In deze 2 maanden is nog lesgeldverschuldigd.
 8. Na een beëindiging van de overeenkomst blijven eventuele openstaande termijnen onverminderdverschuldigd en dienen deze per direct te worden voldaan.
 9. Alle lessen zijn persoonlijk en niet overdraagbaar.
 10. De eerste (proef) les is gratis.

11. Bij ​verhuizing dient u de adres en e-mail wijziging door te geven zodat alle gegevens actueel blijven.

Facturatie en betaling

 1. Na inschrijving is de cursist het volledige lesgeld verschuldigd. Betaling van het lesgeld dient per SEPA automatische incasso te worden voldaan. Bij de inschrijving voor een les/cursus dient op het inschrijfformulier/door middel van een machtigingsformulier*, toestemming voor doorlopende automatische (SEPA) incasso afgegeven te worden.
 2. De incasso voor het dansseizoen 2020-2021 vindt plaats op twee momenten : eerste termijn is in september 2020 en het tweede termijn in januari 2021 via Jelly Jam Dance rekening nummer/IBAN :
  NL52INGB000 4673126 met kenmerk: Lesgeld Jelly Jam Dance eerste of tweede termijn.
 3. Deelnemer/cursist dient er voor zorg te dragen dat er voldoende saldo beschikbaar is om de lesgelden te kunnen incasseren. Bij het niet kunnen incasseren door de dansschool worden na de eerste periode van 30 dagen € 5,00 extra incassokosten in rekening gebracht bovenop de lesgelden.
 4. Restitutie van het lesgeld, bij tussentijdse beëindiging, kan alleen plaatsvinden na ontvangst van een schriftelijke opzegging met in achtneming van 2 maanden opzegtermijn. De opzegtermijn gaat in op de 1e​ van de maand na ontvangstdatum van uw brief.
 5. In de maanden juli en augustus is er geen lesgeld verschuldigd en wordt er niet geïncasseerd.
 6. De dansschool behoudt zich het recht voor om jaarlijks de lesgelden eenzijdig aan te passen. Indien dedeelnemer/cursist de wijziging van de lesgelden niet wenst te accepteren, heeft de cursist het recht om de les binnen 1 maand na afloop van de overeengekomen lesperiode op te zeggen.

7. De dansschool is bevoegd bij wanbetaling en/of wangedrag de deelnemer/cursist toegang tot de dansschool te ontzeggen. Dit laat onverlet de verplichting van zijde van de deelnemer tot nakoming van de overeenkomst.

Openingstijden en lesrooster

 1. De dansstudio is geopend vanaf de eerste week van september tot en met de laatste week van juni. Tijdens de maanden juli en augustus is de dansschool gesloten. Indien in die periode een zomerrooster/programma wordt aangeboden, dan vallen deze lessen buiten het gebruikelijke lesgeld.
 2. Lessen zullen worden gegeven volgens het lesrooster zoals dat door de dansschool op haar website is gepubliceerd. De lestijden zijn tevens terug te vinden op het rooster, welke in de dansschool ter inzage ligt.
 3. Het lesrooster ligt vast voor de periode van september tot en met juni. De dansschool behoudt zich het recht voor het rooster/lesuren tussentijds te wijzigen.
 4. Tijdens reguliere (basis)schoolvakanties en op feestdagen zijn er geen lessen en is de dansschool gesloten. Indien er tijdens vakanties workshops worden georganiseerd, dan vallen deze workshops buiten het lesgeld.
 5. De dansschool behoudt zich het recht voor om de dansschool te sluiten met een maximum van 5 dagen per seizoen (van september tot en met juni, m.u.v. zon- en feestdagen), zonder dat restitutie van het lesgeld verschuldigd is.

Verhinderd voor een les

 1. Indien de cursist verhinderd is, dient de cursist de dansschool hiervan op de hoogte te brengen. Dit kan telefonisch ( 06-41470469) of per e-mail ( info@jellyjamdance.nl).
 2. Het missen van een les, door welke oorzaak ook, geeft nimmer recht op terugbetaling van het lesgeld.
 3. Indien de cursist verhinderd is, kan deze les, indien mogelijk, in overleg, op een ander tijdstip wordeningehaald.

Vervallen les/Lesuitval

 1. De dansschool mag een les annuleren indien daartoe gegronde redenen zijn zoals te weinig cursisten, (langdurige) ziekte van de docent, overmacht etc.
 2. Bij ziekte of afwezigheid van de docent zal als eerste gezocht worden naar vervanging, daarna zal geprobeerd worden de les te verzetten. Mocht dit niet mogelijk zijn dan vervalt de les. De cursist wordt hiervan (mits bereikbaar) telefonisch of per e-mail op de hoogte gebracht. Informatie kan ook worden gedeeld via een Whatsapp groep en/of op de facebook-pagina en/of website worden vermeld.
 3. Indien les(sen) geen doorgang vinden wegens ziekte van de docent of een andere reden aan de zijde van de dansschool, dan zal de dansschool zich inspannen om de cursist een vervangende les aan te bieden. Het niet gebruik maken van deze vervangende les geeft geen aanleiding tot restitutie van lesgeld. Indien geen vervangende les wordt aangeboden, heeft de cursist – indien meer dan twee lessen zijn uitgevallen – recht op restitutie van het lesgeld, naar rato van het aantal vervallen lessen.
 4. Wanneer een les of deel van de lessen door omstandigheden, daaronder tevens begrepen maatregelen van de overheid, geen doorgang kunnen vinden of in een andere vorm gegeven moet(en) gaan worden, een en ander uitsluitend ter beoordeling van de Dansschool, blijft dit een volwaardige uitvoering van een les/de lessen zoals door de Dansschool is aangeboden. Deze eventuele wijziging geeft daarom geen recht op restitutie van het lesgeld. Een les/de lessen worden in dat geval aangeboden en gegeven in 1 van de 3 volgende vormen: online, deels online / deels fysiek binnen en/of buiten (hybride) , of geheel fysiek binnen en/of buiten (real-life).

Risico en aansprakelijkheid

 1. De dansschool aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van de deelnemer(s)/cursisten/bezoekers.
 2. Deelname aan de les is geheel voor eigen risico van de deelnemer.
 3. De Dansschool is niet aansprakelijk voor het oplopen van letsel tijdens, voor of na de lessen, uitvoeringen, demonstraties, etc.
 1. De deelnemer is zich ervan bewust dat het beoefenen van dans/sport risico’s met zich meebrengt en dat hij/zij eventuele (vervolg-)schade die ten gevolge beoefening kan ontstaan, voor eigen risico neemt. Tevens zal de deelnemer de dansschool vrijwaren voor aanspraken van derden ten deze.
 2. Voor zover de deelnemer bekend zijn er geen medische zaken die een risico vormen bij deelname. Ook is bewegen/sporten of bepaalde beweging/sport niet afgeraden door een (para)-medicus. Voor zover dit wel zo is, zal de deelnemer hiervan melding doen bij de docent.
 3. Bezoek aan de dansschool is geheel op eigen risico. De (directie van de) dansschool is niet aansprakelijk voor letsel en/of schade van enigerlei aard als gevolg van het verblijf en/of de activiteiten van de bezoeker op het terrein van of in de dansschool.
 4. Mocht de Dansschool om enigerlei reden wel aansprakelijk zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt en wel tot het bedrag dat in het betreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van de Dansschool wordt gedekt c.q. uitgekeerd, vermeerderd met het eigen risico dat de Dansschool onder die verzekering draagt.

Kledingvoorschriften en huisregels

 1. De dansstudio hanteert geen specifieke kledingvoorschriften. De dansschool verzoekt deelnemers om gepast en fatsoenlijk gekleed te komen. Schone (niet buiten gedragen) dansschoenen/gympen (met non-marking zool) zijn verplicht.
 2. Het dragen van (grote) sieraden is vanwege de veiligheid niet toegestaan in de les.
 3. Roken is niet toegestaan.
 4. Mobiele telefoons moeten uitgeschakeld staan in de les.
 5. Kauwgum is verboden
 6. De docent bepaalt het lesniveau van de deelnemer ongeacht eerdere danservaring van de deelnemer.
 7. Wanneer de deelnemer de les verstoort, kan de docent hem/haar de toegang weigeren.
 8. De docent bepaalt het lesniveau van de deelnemer ongeacht eerdere danservaring van de deelnemer​.
 9. De deelnemer dient minimaal 5 minuten voor de aanvang van de les aanwezig te zijn in de kleedkamer.Mocht de deelnemer te laat aanwezig zijn dan heeft de docent het recht hem/haar de toegang voor delopende les de toegang te weigeren.
 10. Geen toegang voor publiek tijdens de lessen, m.u.v. vooraf aangegeven dagen en/of uitvoeringen. De deurenblijven tot einde les gesloten. Vragen stellen kan voor/na de les, telefonisch of per mail. Bij een proefles ofopen les zijn de ouders welkom.
 11. Zorg voor een goede sfeer, want iedereen danst voor zijn plezier !!
 12. Indien de dansschool kledingvoorschriften hanteert voor bepaalde cursussen/lessen dan zullen deze door dedansschool op de website worden gepubliceerd dan wel bij de inschrijving worden vermeld. Tevens zal hetdoor de docent in de les worden aangegeven.
 13. Cursisten zijn gehouden de kledingvoorschriften en het huishoudelijk regelement te volgen. Indien eencursist zich, zulks te beoordelen door de leiding of betreffende docent van de dansschool, niet aan deze voorschriften houdt, dan is de dansschool bevoegd de cursist de toegang tot de les te ontzeggen. Een dergelijke ontzegging van de toegang geeft geen aanleiding tot restitutie van lesgelden noch tot ontbinding van de lesovereenkomst.

Film, foto of geluidsopnames

 1. lessen en/of voorstellingen/demonstraties/optredens etc.
 2. Rechten op door de dansschool ontwikkelde (les-)methoden, choreografieën en andere inhoudelijke ofartistieke producten komen toe aan de dansstudio.
 3. Het is verboden om lesstof of choreografieën tijdens en/of na afloop van op enigerlei wijze (commercieel)aan te wenden of aan derden over te dragen, tenzij lid 4 van dit artikel van toepassing is. Bij overtreding van dit verbod verplicht de (voormalige) cursist zich tot het betalen van een boete van € 1.000,- per overtreding aan de dansschool; te vermeerderen met € 500,- per dag dat de overtreding voortduurt. Dit onverlet verdere aansprakelijkheid voor schade, inkomstenderving e.d. ten gevolge van de overtreding.
 4. Het (commercieel) aanwenden of gebruik van lesstof/choreografieën is uitsluitend toegestaan met schriftelijke toestemming van de dansschool.
 5. Bij overtreding kan de toegang tot de dansschool worden ontzegd.
 6. Jelly Jam Dance maakt steeds meer gebruik van de website als communicatiemiddel en om foto’s van presentaties/shows te publiceren. De website en onze sociale media–pagina’s zijn algemeen toegankelijke media, waar informatie vrij vanaf gehaald kan worden. Mocht je bezwaar hebben tegen het gebruik van jouw beeltenis of die van je kind(eren) op de website, en/of sociale media en/of op film voor opnames door externe instanties/partners, dan kan je dit bij onze balie of via info@jellyjamdance.nl kenbaar maken. Foto’s die gemaakt worden tijdens presentaties/eindshows zullen alleen voor de ouders en familie via een password/code te zien zijn op de website of andere communicatiekanalen

Overig

 1. Deelnemers zorgen er zelf te allen tijde voor dat zij persoonlijke hygiëne in acht nemen.
 2. Beschadigingen toegebracht aan eigendommen (roerende en onroerende goederen) van de dansschool doortoedoen van een deelnemer/bezoeker zullen te allen tijde verhaald worden.
 3. De directie is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of ongevallen gedurende de les of tijdens het omkledenin de kleedkamer.
 4. Met ondertekening van het inschrijfformulier gaat de deelnemer akkoord met het verwerken van depersoonsgegevens ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst.

Rechtstoepassing

 1. Op deze voorwaarden en alle overeenkomsten door of met Dansschool* Jelly Jam Dance, aangegaan, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Door inschrijving verklaart de deelnemer de algemene voorwaarden en de huisregels van Dansschool* Jelly Jam Dance, te accepteren.

BETALINGSCONDITIES

CONTRIBUTIE 2020 – 2021

 • Nieuwe leden betalen € 12,50 inschrijfgeld ( dit komt bij het eerste termijn bedrag).
 • De tarieven staan op de website.
 • In de schoolvakanties van de basisschool zijn er geen lessen.
 • Het dansseizoen loopt van september 2020 tot en met 30 juni 2021.
 • Een keer per jaar is er een grote presentatie van de groepen voor de ouders en anderen.
 • Je gaat akkoord met de algemene voorwaarden.

KORTING VOOR LEDEN DIE MEER WILLEN DANSEN !

2E LES PER WEEK IS MET 30% KORTING OP HET LESGELD

3E LES PER WEEK IS MET 50% KORTING OP HET LESGELD